ANBI


ANBI- gegevens Vrijzinnig-Religieuze Stichting Seniorenhuisvesting ‘Zuid Veluwe’

Naam: Vrijzinnig-Religieuze Stichting Seniorenhuisvesting ‘Zuid Veluwe’

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN): 809231980

Het post- of bezoekadres van de afdeling:
Hof van Sint Pieter 27
6721 TN  Bennekom

De stichting heeft ten doel:
-Het oprichten, beheren, coördineren, in stand houden en (doen) exploiteren van één of meer locaties voor huisvesting voor senioren;
-Het bieden van ondersteuning aan senioren  in onder andere de seniorenflats De Aleidahof en De Timanshof te Bennekom en De Roosebrink te Wageningen;
-Het ondersteunen van het vrijzinnig-religieuze gedachten goed;
-Het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De hoofdlijnen van het beleidsplan:
Het beleidsplan kun u HIER downloaden.

Functie en namen van bestuurders:
Voorzitter: Jan Siepel
Secretaris: Hazel Hageman
Penningmeester: Derk Jan Niezing
2e Penningmeester: Paul Stegenga
Algemeen bestuurslid: Nora van den Broek

Beloningsbeleid:
Bestuurders zijn onbezoldigd en ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten.
De Raad van Advies en Toezicht ontvangt jaarlijks een vergoeding van € 200.

Sociaal jaarverslag:
Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten over 2017 kunt u HIER downloaden.

Een financiële verantwoording:
De balans, de staat van baten en lasten en de toelichting kunt u HIER downloaden.

Voor de meest recente uitgave van het huisblad 'Het Vrouwe Fortuna Nieuws' kunt u HIER downloaden.

   Bovenstaande documenten zijn allen in pdf formaat, Heeft u geen Adobe reader, dan kunt u deze hier downloaden.

datum gewijzigd: 2019-01-12 13:29:45