Bestuur en statuten


Bestuur en statuten
De drie huizen, De Timanshof, De Aleidahof en De Roosebrink, zijn gerealiseerd door een aantal Vrijzinnige Christelijke kerkelijke gemeenten. Dit samenwerkingsverband werd gevormd door de afdelingen van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschappen te Bennekom, Ede, Lunteren, Rhenen, Veenendaal en Wageningen, door de Doopsgezinde Gemeente Wageningen en omstreken en de Remonstrantse Gemeente Oosterbeek en omstreken.

De hier bovengenoemde geloofsgemeenschappen van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschappen worden gecoördineerd door de Stichting Samenwerkingsverband Vrijzinnigen Zuid-Veluwe-Vallei. Voor meer informatie zie:www.vrijzinnigen-zwv.nl.

 
De Stichting is in de jaren zeventig van de vorige eeuw opgericht en heette destijds: “Stichting Vrijzinnig Christelijk Tehuis voor Ouderen De Timanshof”. In de statuten van deze Stichting was vastgelegd dat de Stichting over een dagelijks en algemeen bestuur beschikte. Om de relatie met de vrijzinnigheid te waarborgen hadden de vrijzinnige gemeenten in deze regio de mogelijkheid een lid in het algemeen bestuur voor te dragen. In die gevallen waar de gemeente geen vertegenwoordiger aanwees, voorzag het bestuur in de vacature waarbij steeds was gezocht naar iemand met binding of affiniteit met de betreffende vrijzinnige gemeente.

Voor de exploitatie van De Roosebrink moest vanwege een gemeentelijke verordening van Wageningen een aparte Stichting worden opgericht, met eigen statuten. Dit werd Stichting De Roosebrink. Alleen in deze statuten kende het bestuur geen binding met de vrijzinnige afdelingen. Dit was zo ontstaan, omdat deze statuten op zeer korte termijn moesten worden gemaakt.
 
In 1999 vond er een juridische fusie van de beide Stichtingen plaats. Dit was een reden om de statuten aanpassen. Daarnaast zorgde de complexiteit en de groei van de benodigde kennis ervoor dat het algemeen bestuur steeds verder van de dagelijkse gang van zaken kwam te staan. Daarom werd er bij de statutenwijziging tevens voor gezorgd dat de Vrijzinnig-Christelijke Stichting Seniorenhuisvesting 'Zuid-Veluwe'  een Stichting werd, bestaande uit een Bestuur en een Raad van Commissarissen. Ook de benoeming van deze leden verliep volgens dezelfde uitgangspunten als in de statuten van destijds bij De Timanshof.
 
Tot 1 juli 2009 exploiteerde deze Stichting de drie seniorenflats. In de ogen van het bestuur maakten het beheer en onderhoud de bestuurswerkzaamheden zo complex dat deze een zeer grote professionaliteit vereisten met een tijdsinspanning die redelijkerwijs niet meer van een bestuur van vrijwilligers kon worden gevraagd. Hiermee was na intensief overleg tussen het Bestuur en de Raad van Commissarissen besloten om de seniorenflats te verkopen aan woningbouwcorporatie Woonstede.
 
Bij de verkoop van de gebouwen was nadrukkelijk afgesproken dat Seniorenhuisvesting ‘Zuid-Veluwe’ verantwoordelijk blijft voor het toewijzingsbeleid van de appartementen in de drie gebouwen. Daarmee is ook de persoonlijke aandacht voor de bewoners gehandhaafd. Door het vrijgekomen kapitaal is Seniorenhuisvesting ‘Zuid-Veluwe’ nu in staat nuttige en leuke dingen voor de bewoners te realiseren, onder andere de financiering van personenalarmering.
 
Vanwege de veranderingen, die de verkoop van de gebouwen met zich meebracht, moesten de statuten opnieuw worden veranderd. Belangrijke pijlers van deze nieuwe statuten zijn:
  • Ondersteuning aan senioren woonachtig in één van de oorspronkelijke huizen van de Stichting
  • Alle werkzaamheden die daartoe bevorderlijk zijn
  • De Stichting baseert zich op vrijzinnig-religieuze gedachtegoed
  • De Stichting heeft geen winstoogmerk
  • De Stichting kan donatie verstrekken
 
Het Bestuur had daarnaast ook de naam van de Stichting veranderd. Voluit heet de Stichting nu: Vrijzinnig-Religieuze Stichting Seniorenhuisvesting 'Zuid-Veluwe'. Dit is een mondvol; daarom hanteren we in het dagelijks gebruik: Seniorenhuisvesting ‘Zuid-Veluwe’.
Sindsdien is ook de titel Raad van Commissarissen gewijzigd in Raad van Advies en Toezicht. Hieronder volgt een meest recente opsomming van de leden die in de Raad van Advies en Toezicht en van het bestuur.

Raad van Advies en Toezicht:
De heer W.H. van Eck (voorzitter)                    
De heer R. Holwerda  (secretaris)                          
Mevrouw M.J. Vrijs-Prijs        
Mevrouw G.E. v.d. Voet-Stam
De heer J.B. Wamelink
Mevrouw I. Melse
De heer C. de Monchy
De heer N. Horn (tot 1 januari 2019)       

Bestuur:
De heer J. Siepel (voorzitter)
Mevrouw H. Hageman (secretaris)
De heer D.J. Niezing (penningmeester)
Dw heer P. Stegenga (2e penningmeester)
Mevrouw N. van den Broek

Het Bestuur komt in principe om de 6 weken bijeen en is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Advies en Toezicht. Dit orgaan komt minimaal 2 keer per jaar bijeen.

PRIVACY VERKLARING


datum gewijzigd: 2018-12-16 15:25:38