Seniorenhuisvesting


Seniorenhuisvesting 'Zuid-Veluwe'

Geschiedenis en achtergronden

Begin zeventiger jaren is de Stichting “Vrijzinnig-Christelijk tehuis voor ouderen” opgericht met oorspronkelijk doel een vrijzinnig bejaardencentrum te bouwen. De initiatiefnemers waren de heer S. Sevenster en de heer M.S. de Groot gesteund door enkele anderen. Als ondersteuning voor dit initiatief werden gelden ontvangen uit de nalatenschappen van de dames Anna Blokhuis en Gerarda Duys, alsmede van de erven van dr. J. Bennink, totaal Hfl. 2100,--
Al snel bleek dat door het toen vigerende landelijk beleid er geen toestemming en geen geld zou komen voor een bejaardentehuis. De doelstelling werd toen gewijzigd in zelfstandige huisvesting voor bejaarden. De naam van de stichting werd De Timanshof.

Het toenmalige bestuur slaagde er in om voor het bouwen van een appartementengebouw voor bejaardenhuisvesting in Bennekom De Timanshof 100 % externe financiering te krijgen. Op verzoek van de gemeente Ede die garant stond voor de lening werd ook de financiering en het eigendom van de Broek-Akker (aangebouwd aan De Timanshof) ondergebracht bij de Stichting, zij het met een huurcontract tot 2014 voor SWO (Stichting Welzijn Ouderen).

Uiteindelijk bleek deze vorm van ouderenhuisvesting zijn tijd ver vooruit. De exploitatie van het gebouw De Timanshof verliep goed maar bleef kwetsbaar doordat er voor een betrekkelijk “gering” aantal wooneenheden dure voorzieningen werden gerealiseerd zoals bv alarmering. De eisen die daaraan werden gesteld door de regelgeving werden steeds hoger.
Mede daarom werd in 1986 besloten tot de bouw van een nieuw appartementencomplex voor senioren in Wageningen De Roosebrink zodat er risico spreiding plaats kon vinden, zowel operationeel als financieel. De grond voor het nieuwe gebouw werd aangekocht door en bleef eigendom van de Stichting De Timanshof. Het overige deel werd weer extern geleend.
De gemeente Wageningen eiste een aparte stichting, aangezien zij garant stond voor de lening. Dit doorkruiste het plan van het bestuur om het gebouw in Wageningen onder te brengen in een dochterstichting om nadrukkelijk de relatie te onderstrepen. Het werd een aparte stichting met een eigen bestuur, maar wel werd het bestuur van De Timanshof benoemd tot commissie van toezicht van de nieuwe stichting De Roosebrink.
In de loop van de negentiger jaren werd gezocht naar vergroting van De Timanshof om de vaste lasten vooral van de servicekosten – o.a. personenalarmering – over meer woningen te kunnen verdelen. Uiteindelijk resulteerde dit in een plan tot nieuwbouw van een nabijgelegen gebouw De Aleidahof.

Van 1999 tot 2009

Sedert 1999 is de complexiteit van het beheer en onderhoud van 3 appartementengebouwen voor seniorenhuisvesting aanzienlijk toegenomen. De leeftijd van de bewoners neemt toe en de behoefte aan begeleiding van de steeds ouder wordende groep bewoners is aanzienlijk toegenomen. Ook zijn de eisen en de regelgeving van o.a. de rijksoverheid (ARBO, liften, CAO, etc) indirect van grote invloed. In antwoord daarop heeft de Stichting een aantal extra’s voor de bewoners voorzien die verder gaan dan puur de functie van appartementengebouw.

Samen met het beheer en onderhoud zijn de bestuurswerkzaamheden inmiddels zo complex dat deze een zeer grote professionaliteit vereisen en een tijdsinspanning vergen die redelijkerwijs niet meer van een bestuur van vrijwilligers kan worden gevraagd. Het is daarbij een feit dat het voor enkele functies in het bestuur onmogelijk is een deskundige opvolging te vinden.
Daarom is in intensief overleg tussen Bestuur en Raad van Commissarissen besloten de gebouwen te verkopen aan de woningbouwcorporatie Woonstede in Ede. Dit was een bewuste keuze omdat met hen goede afspraken konden worden gemaakt om de sfeer in de gebouwen te behouden. Per 1 juli 2009 is Woonstede de eigenaar van de gebouwen en daarmee de huurbaas van de bewoners geworden. De Stichting houdt het toewijzingsbeleid voor de appartementen in de 3 gebouwen en ook blijft de persoonlijke aandacht voor de bewoners gehandhaafd doordat de manager bewonerszaken en de assistent manager in dienst blijven van de Stichting.
Het vrijgekomen kapitaal kan worden aangewend voor de extra’s bovenop het huren van een appartement in de gebouwen, o.a. het realiseren van een eigen ontmoetingsruimte in De Timanshof en andere doelstellingen die in de statuten genoemd zijn.
In de komende jaren zal blijken welke behoeften er zijn in de regio op het gebied van senioren huisvesting en de Stichting zal daar op in spelen. Om bovengenoemde doelstellingen uit te kunnen voeren heeft er in juni 2009 een statutenwijziging plaatsgevonden. Het bestuur heeft tevens gemeend de naam van de Stichting iets te moderniseren. De Stichting heet sindsdien voluit Vrijzinnig-Religieuze Stichting Seniorenhuisvesting “Zuid-Veluwe”, verkort blijft het Seniorenhuisvesting 'Zuid-Veluwe'.

Ook in de toekomst wil de stichting huisvesting bieden aan ouderen in een sfeer, die een achterban heeft in de vrijzinnige geloofsgemeenschappen in de regio.

Wilt u meer informatie of een brochure? Stuur dan een bericht naar info@vrssh-zuidveluwe.nl met daarin uw naam en adres.


datum gewijzigd: 2018-11-22 18:25:29